TU tylko ZDROWIE

TU Zdrowie to największa sieć medyczna w Polsce

Infolinia 58 728 9 555 oraz 58 888 2 999

TU tylko ZDROWIE

 

Działamy już szósty rok. Zaufało nam kilkadziesiąt tysięcy Ubezpieczonych.

Posiadane przez nas referencje są nagrodą za wysiłek i zaangażowanie naszego zespołu.

Prawie pięć lat temu, w dniu 28 czerwca 2010 r Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przez nasze Towarzystwo.

A od 22 sierpnia 2013 r. działamy pod nową, prostą nazwą Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE SA.

TU ZDROWIE SA jako jedyne w Polsce oferuje wyłącznie prywatne ubezpieczenia zdrowotne, wiedząc, że ochrona zdrowia wymaga specjalizacji i najwyższej staranności.

Finansowanie tego innowacyjnego na naszym rynku przedsięwzięcia jest w 100% polskie, pochodzące od osób fizycznych i firm w znacznej części związanych z sektorem ochrony zdrowia.

Jesteśmy jedynym polskim Towarzystwem Ubezpieczeń specjalizującym się w ZDROWIU.

Umiemy leczyć !  Umiemy organizować leczenie !  Umiemy zarządzać !

 

 

do góry strony

Zarząd

Prezes Zarządu - Xenia Kruszewska

 

"Od wielu lat z sukcesem zajmuję się prywatnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi  i opieką medyczną, zarówno dla firm, jak i osób prywatnych.

Wielu studentów, pracowników zakładów ubezpieczeń i pośredników ubezpieczeniowych o prywatnych ubezpieczeniach zdrowotnych dowiedziało się na moich wykładach i szkoleniach.

Doradzałam Towarzystwom Ubezpieczeń przygotowującym ubezpieczenia zdrowotne,  budowałam i zarządzałam prywatnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi jako Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Zdrowotnych.

Współtworzyłam i zarządzałam działalnością pierwszego w Polsce portalu porównującego i oferującego prywatne ubezpieczenia zdrowotne dla klientów indywidualnych.

Całe moje doświadczenie i pasję włożyłam wraz kolegami w budowę najlepszego w Polsce prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, które oferuje nasze Towarzystwo Ubezpieczeń.

Jako człowiek wiem jakiej opieki medycznej potrzebuje moja rodzina, jako lekarz wiem czego potrzebują pacjenci,  jako ubezpieczeniowiec wiem jak zapewnić bezpieczeństwo  zdrowotne naszym ubezpieczonym."


Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży - Aleksander Roda

 

„Już jako student wyższej uczelni ekonomicznej w Niemczech (specjalność Handel Zagraniczny, Marketing) wiedziałem, że sprzedaż i zarządzanie są moją pasją.

Przez ostatnie 16 lat zarządzałem zarówno działami sprzedaży jak i całymi przedsiębiorstwami, głównie z branży FMCG oraz Retail, w 2013 roku, przez 6 miesięcy, byłem doradcą zarządu naszego Towarzystwa.

Celem moim jest zbudowanie najlepszego działu sprzedaży ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce.

Zawsze tłumaczę moim współpracownikom, że to klient jest najważniejszy i naszym nadrzędnym celem jest zaspakajanie jego potrzeb, tak żeby ostatecznie to on powiedział do nas „jesteście najlepsi, do Was mam zaufanie”. Nie obiecujemy naszym klientom, biznesowym partnerom  niczego, czego nie możemy spełnić.”


Członek Zarządu Aktuariusz - Maciej Korzeniowski

Od początku mojej pracy zawodowej jestem związany z branżą ubezpieczeniową. Skończyłem studia o specjalizacji matematyka w finansach i ubezpieczeniach i zostałem licencjonowanym aktuariuszem. W 2012 r. ukończyłem MBA w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Mam ponad 15 letnie doświadczenie w ubezpieczeniach majątkowych, zdrowotnych, jak i życiowych.

W pracy najważniejsi są dla mnie ludzie. Starannie dobieram swój zespół i cenie jego pracę. Wiem, że cele biznesowe, które chcemy osiągnąć w naszej firmie zrealizuję, dzięki wspólnemu działaniu.  Cenię w ludziach kreatywność, stałe poszukiwanie nowych, lepszych rozwiązań oraz własną inicjatywę.

zzdo góry strony

Rada Nadzorcza

 

Grzegorz Mródź - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Waldemar Rogala - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Stanisław Malinowski - Sekretarz Rady Nadzorczej

dr Adam Chmielewski

dr Zygmunt Kamiński

Przemysław Wojtkiewicz


Rada Nadzorcza powołała Komitet Audytu, w składzie: dr Zygmunt Kamiński, dr Adam Chmielewski, Waldemar Rogala, Stanisław Malinowski.

do góry strony

 Dane teleadresowe

Siedziba TU Zdrowie

ul. Śląska 17
81-319 Gdynia
tel. (+48) 58 728 9 555
fax (+48) 58 627 59 95
e-mail: biuro@tuzdrowie.pl

 

Biuro Handlowe w Warszawie

ul. Langiewicza 31
02-071 Warszawa
tel. (+48) 58 728 9 555
fax (+48) 58 627 59 95
e-mail: biuro@tuzdrowie.pl

 

 

Biuro Handlowe w Katowicach

ul. Bocheńskiego 38A pok. 225
40-859 Katowice
tel. (+48) 58 728 9 509
tel. (+48) 58 728 9 555
e-mail: biuro@tuzdrowie.pl

 

do góry strony

Dane rejestrowe

 

Kapitał zakładowy Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE SA wynosi 21 950 000 zł, został opłacony w całości.

Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE SA zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362027.

 

NIP - 5862257567

REGON - 221064894

 

Osoby upoważnione do reprezentacji:

Xenia Kruszewska - Prezes Zarządu

Aleksander Roda - Wiceprezes Zarządu

Maciej Korzeniowski - Członek Zarządu

Agnieszka Jaworska - Żak - Prokurent

 

Akcjonariat

Pomerania Investment S.A.

 

do góry strony

Dane finansowe

 

2016 r

Składka przypisana: 30 535 tys. zł

Wynik finansowy netto:  353 tys. zł 

 

Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE S.A.

Załącznik do sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE S.A.

Opinia i raport biegłego rewidenta dotyczący sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Towarzystwa Ubezpieczeń S.A.

 

 

Inne ujawnienia

Brak pozasądowych postępowań w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego ujawnianych zgodnie z art. 288 ustawy z dnia 11.09.2015 r o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w 2016 r. i I kwartale 2017 r. 

 

 

do góry strony

Podstawy prawne

 

 1. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej (tekst)
 2. Dyrektywa Wypłacalność II (tekst)
 3. Wytyczne KNF (tekst)

Regulacje wewnętrzne

 

 1. Ład korporacyjny (tekst) 
  • Ocena Rady Nadzorczej stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego (tekst)
 2. Polityka rozpatrywania reklamacji (tekst)
 3. Informacja o procedurze rozpatrywania reklamacji (tekst)

Struktura organizacyjna

 

Struktura organizacyjna TU ZDROWIE S.A. uwzględnia wymagania dyrektywy Wypłacalność II w sprawie podziału funkcji między Członków Zarządu. Jest oparta na czterech pionach, którymi zarządzają Członkowie Zarządu.

W ramach Pionu Zarządu działają jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację funkcji zgodności z przepisami, audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej i zarządzanie obszarem teleinformatycznym (nadzór Prezesa Zarządu).  

W ramach Pionu Ubezpieczeń działają jednostki organizacyjne odpowiedzialne za zarządzanie produktem, likwidację szkód, obsługą umów ubezpieczenia i obsługą skarg i reklamacji (nadzór Prezesa Zarządu).

W ramach Pionu Finansów i Ryzyka działają jednostki odpowiedzialne za funkcję aktuarialną i zarządzania ryzykiem, zarządzanie obszarem finansów, rachunkowości i sprawozdawczości  (nadzór Członka Zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem) .

W ramach Pionu Sprzedaży działają jednostki organizacyjne odpowiedzialne sprzedaż, marketing i obsługę pośrednikow ubezpieczeniowych (nadzór Wiceprezesa Zarządu).

 

do góry strony

Regulamin serwisu

Regulamin serwisu internetowego Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE S.A. określa zasady korzystania z portalu www.tuzdrowie.pl oraz obejmuje opis usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem tego portalu.

Pobierz Regulamin Serwisu TU ZDROWIE

do góry strony


Podstawowe zasady bezpieczeństwa

Każdy korzystający z usług sieci Internet powinien dbać o bezpieczeństwo swojego komputera. Komputer powinien posiadać program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, bezpieczną wersje przeglądarki internetowej oraz włączony firewall.  Należy pondto cyklicznie sprawdzać, czy system operacyjny posiada zainstalowane najnowsze aktualizacje.

Zaleca się uruchomienie w przeglądarce internetowej narzędzi sprawdzających, czy wyświetlona strona internetowa nie ma na celu wyłudzenia informacji np. poprzez podszywanie się pod osobę lub instytucję. Zastosowanie filtrów anty-phishingowych w znaczący sposób zmniejsza ryzyko kradzieży danych.

Ważne jest korzystanie z programów antywirusowych zabezpieczających komputery przed szkodliwym oprogramowaniem oraz z zapory internetowej (tzw. firewall), która kontroluje przesyłanie informacji do i z Internetu, zapobiegając tym samym przekazywaniu poufnych danych.

Pliki powinny być pobierane tylko z zaufanych miejsc. Wysoce ryzykowne jest instalowanie oprogramowania z niezweryfikowanych źródeł.

Nie zaleca się otwierania programów przesyłanych pocztą elektroniczną od niezaufanych nadawców.

Używając domowej sieci bezprzewodowej (wi-fi) należy ustalić bezpieczne i trudne do złamania hasło dostępu do sieci. Rekomenduje się także korzystanie z zaufanych standardów szyfrowania sieci bezprzewodowych WIFI np. WPA, WPA2.

W przypadku zidentyfikowania przez Państwa zdarzania mogącego świadczyć o nieprawidłowościach działania strony internetowej, a zwłaszcza zdarzeniach dotyczących bezpieczeństwa danych, prosimy o kontakt

do góry strony


Polityka prywatności

Portal www.tuzdrowie.pl działa w oparciu o:

 • Ustawę o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami);
 • inne obowiązujące akty prawne.

Wszystkie podane dane osobowe bez zgody Państwa nie będą wykorzystywane do innych celów, jak jedynie do realizacji zawartej umowy prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego.


Wszystkie dane dotyczące stanu zdrowia wykorzystywane są jedynie w celu zawarcia umowy ubezpieczenia zdrowotnego i prawidłowej realizacji jej zapisów.


Przez cały czas mają Państwo zapewnioną możliwość poprawiania swoich danych osobowych.


Serwery, system informatyczny i pracownicy Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE S.A. spełniają i gwarantują spełnienie wszystkich wymagań Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Rzecznika Ubezpieczonych, Rzecznika Praw Pacjenta i innych.


Materiały reklamowe dotyczące nowych produktów oferowanych przez Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE S.A. mogą być przesyłane jedynie za Państwa wyraźną zgodą.

W przypadku potrzeby przesłania danych osobowych do Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE S.A.przy pomocy poczty elektronicznej prosimy dane zaszyfrować naszym kluczem PGPklucz PGP do pobrania

do góry strony


Polityka Plików

Czym są pliki "cookie"?

Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. "Cookies" zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.


Do czego używamy plików "cookies"?

Pliki "cookies" używane są w celu zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.


Jakich plików "cookies" używamy?

Stosowane są dwa rodzaje plików "cookies"– "sesyjne" oraz "stałe". Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Pliki "cookies" wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.


Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików "cookies" mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.


Usuwanie plików "cookies"

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

do góry strony

OFERTY PRACY

 

AKTUALNIE POSZUKUJEMY


brak aktualnych ofert pracy

W przypadku zainteresowania prywatnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi, pracą w zgranym zespole prosimy o przesłanie CV ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych w procesie rekrutacji (zgodnie
z ustawą z dn. 29.08.1997r . o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.).

Spółka zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

 • Siedziba
 • ul. Śląska 17
 • 81-319 Gdynia
 • tel. (+48) 58 8882999
 • fax (+48) 58 6275995