O nas → Informacja o TU ZDROWIE

O NAS

Działamy już blisko 10 lat. Zaufało nam już ponad 100 tysięcy Ubezpieczonych. Posiadane przez nas referencje są nagrodą za wysiłek i zaangażowanie naszego zespołu.

W dniu 28 czerwca 2010 r Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przez nasze Towarzystwo.

A od 22 sierpnia 2013 r. działamy pod nową, prostą nazwą Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE SA.

TU ZDROWIE SA jako jedyne w Polsce oferuje wyłącznie prywatne ubezpieczenia zdrowotne, wiedząc, że ochrona zdrowia wymaga specjalizacji i najwyższej staranności.

Finansowanie tego innowacyjnego na naszym rynku przedsięwzięcia jest w 100% polskie, pochodzące od osób fizycznych i firm w znacznej części związanych z sektorem ochrony zdrowia.

Jesteśmy jedynym polskim Towarzystwem Ubezpieczeń specjalizującym się w ZDROWIU.

Umiemy leczyć.  Umiemy organizować leczenie.  Umiemy zarządzać.

 

ZARZĄD

Aleksander Roda - Prezes Zarządu

Maciej Korzeniowski - Członek Zarządu

Sławomir Koszewski - Członek Zarządu

 

Aleksander Roda - Prezes Zarządu

„Już jako student wyższej uczelni ekonomicznej w Niemczech (specjalność Handel Zagraniczny, Marketing) wiedziałem, że sprzedaż i zarządzanie są moją pasją.

Przez ostatnie 20 lat zarządzałem zarówno działami sprzedaży jak i całymi przedsiębiorstwami, głównie z branży FMCG oraz Retail, w 2013 roku, przez 6 miesięcy, byłem doradcą zarządu naszego Towarzystwa.

Celem moim jest zbudowanie najlepszego działu sprzedaży ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce.

Zawsze tłumaczę moim współpracownikom, że to klient jest najważniejszy i naszym nadrzędnym celem jest zaspakajanie jego potrzeb, tak żeby ostatecznie to on powiedział do nas „jesteście najlepsi, do Was mam zaufanie”. Nie obiecujemy naszym klientom, biznesowym partnerom niczego, czego nie możemy spełnić.”

 

Maciej Korzeniowski - Członek Zarządu - Aktuariusz

Od początku mojej pracy zawodowej jestem związany z branżą ubezpieczeniową. Skończyłem studia o specjalizacji matematyka w finansach i ubezpieczeniach i zostałem licencjonowanym aktuariuszem. W 2012 r. ukończyłem MBA w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Mam ponad 15 letnie doświadczenie w ubezpieczeniach majątkowych, zdrowotnych, jak i życiowych.

W pracy najważniejsi są dla mnie ludzie. Starannie dobieram swój zespół i cenie jego pracę. Wiem, że cele biznesowe, które chcemy osiągnąć w naszej firmie zrealizuję, dzięki wspólnemu działaniu.  Cenię w ludziach kreatywność, stałe poszukiwanie nowych, lepszych rozwiązań oraz własną inicjatywę.

 

Sławomir Koszewski - Członek Zarządu

Z rynkiem ubezpieczeniowym związany jestem od ponad dwudziestu lat. Moja przygoda zawodowa z tą branżą rozpoczęła się trochę przypadkiem, kiedy jako świeżo upieczony absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, zainteresowałem się tematyką umów ubezpieczenia i podjąłem zatrudnienie w sopockiej Hestii jako specjalista ds. produktów. Późniejsze wyzwania podejmowałem w Herosie, Signal Idunie, Interze i Saltusie, przechodząc przez kolejne szczeble zawodowe i zajmując się różnymi obszarami ubezpieczeń – od majątkowych, poprzez OC, po ubezpieczenia życiowe i zdrowotne. Z tymi ostatnimi związałem się ponad siedem lat temu i uważam za niezmiennie interesujące, perspektywiczne i wartościowe.

W TU ZDROWIE odpowiadam za Pion Ubezpieczeń i Likwidacji, a moim celem jest zapewnienie najwyższego standardu obsługi dynamicznie rosnącej grupie naszych Ubezpieczonych.

 

Lubię pracować z ludźmi i dla ludzi. Podejmować nowe wyzwania i konsekwentnie dążyć do ich realizacji.

 

RADA NADZORCZA

Grzegorz Mródź - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Waldemar Rogala - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Stanisław Malinowski - Sekretarz Rady Nadzorczej

dr Adam Chmielewski

dr Zygmunt Kamiński

Przemysław Wojtkiewicz

 

Rada Nadzorcza powołała Komitet Audytu, w składzie: dr Zygmunt Kamiński, dr Adam Chmielewski, Waldemar Rogala, Przemysław Wojtkiewicz

 

100% akcjonariuszem Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE SA jest spółka Pomerania Investment SA

 

Struktura organizacyjna TU ZDROWIE S.A. uwzględnia wymagania dyrektywy Wypłacalność II w sprawie podziału funkcji między Członków Zarządu. Jest oparta na czterech pionach, którymi zarządzają Członkowie Zarządu.

W ramach Pionu Zarządu działają jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację funkcji zgodności z przepisami, audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej (nadzór Prezesa Zarządu).  

W ramach Pionu Ubezpieczeń i Likwidacji działają jednostki organizacyjne odpowiedzialne za zarządzanie produktem, likwidację szkód, obsługę umów ubezpieczenia i obsługę skarg i reklamacji, obsługę pośredników ubezpieczeniowych oraz IT i nadzór systemów (nadzór Członka Zarządu).

W ramach Pionu Finansów i Ryzyka działają jednostki odpowiedzialne za funkcję aktuarialną i zarządzania ryzykiem, zarządzanie obszarem finansów, rachunkowości i sprawozdawczości  (nadzór Członka Zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem) .

W ramach Pionu Sprzedaży i Marketingu działają jednostki organizacyjne odpowiedzialneza realizację funkcji sprzedaży i marketingu (nadzór Prezesa Zarządu).

 

Kapitał zakładowy Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE SA wynosi 21 950 000 zł, został opłacony w całości.

Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE SA zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362027.            

Siedziba: ul. Śląska 17, 81-319 Gdynia   

NIP - 5862257567

REGON - 221064894

 

Osoby upoważnione do reprezentacji:

Aleksander Roda - Prezes Zarządu

Maciej Korzeniowski - Członek Zarządu

Sławomir Koszewski - Członek Zarządu

Agnieszka Jaworska - Żak - Prokurent

 

Dane teleadresowe:

Siedziba TU Zdrowie

ul. Śląska 17
81-319 Gdynia
tel. (+48) 58 728 9 555
fax (+48) 58 627 59 95
e-mail: biuro@tuzdrowie.pl

 

 Biuro Handlowe w Warszawie

ul. Kłobucka 23
02-699 Warszawa
tel. (+48) 58 728 9 555
fax (+48) 58 627 59 95
e-mail: biuro@tuzdrowie.pl

 

 Biuro Handlowe w Katowicach

ul. Bocheńskiego 38A pok. 208
40-859 Katowice
tel. (+48) 58 728 9 509
tel. (+48) 58 728 9 555
e-mail: biuro@tuzdrowie.pl

 

 

Podstawy prawne działalności Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE SA

 1. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej (tekst)
 2. Dyrektywa Wypłacalność II (tekst)
 3. Wytyczne KNF (tekst)

 

 

Regulacje wewnętrzne obowiązujące Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE SA

 1. Ład korporacyjny (tekst) 
  • Ocena Rady Nadzorczej stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego (tekst)
 2. Polityka rozpatrywania reklamacji (tekst)
 3. Informacja o procedurze rozpatrywania reklamacji (tekst)

 

Jeśli chcesz zgłosić reklamację online, wypełnij formularz !

 

 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO

Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE S.A. przekazuje informację wymaganą postanowieniami RODO i dotyczącą przetwarzania danych osobowych, przed wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 

 >>ZGODY na przetwarzanie danych osobowych

Administrator Danych

Administratorem danych jest Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE S.A.  z siedzibą w Gdyni, przy ul. Śląskiej 17  (dalej: TU ZDROWIE SA)

Dane kontaktowe

Z TU ZDROWIE SA można się skontaktować poprzez adres email: biuro@tuzdrowie.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.tuzdrowie.pl, telefonicznie pod numerem 58 888 2 999 lub pisemnie na adres siedziby TU ZDROWIE SA.

TU ZDROWIE SA wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@tuzdrowie.pl, telefonicznie pod numerem 58 888 2 999 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

 1. wykonania umowy ubezpieczenia zdrowotnego – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do wykonywania umowy oraz zgoda na przetwarzanie danych o stanie zdrowia,
 2. marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych TU ZDROWIE SA, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu TU ZDROWIE SA; uzasadnionym interesem TU ZDROWIE SA jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług,
 3. wypełnienia przez TU ZDROWIE SA obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – podstawą prawna przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 4. wypełniania przez TU ZDROWIE SA obowiązków związanych z raportowaniem FATCA/CRS – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na TU ZDROWIE SA wynikającego z przepisów o wypełnianiu międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami;
 5. ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową ubezpieczenia zdrowotnego – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu TU ZDROWIE SA; uzasadnionym interesem TU ZDROWIE SA  jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń,
 6. ewentualnie w celu podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu TU ZDROWIE SA; uzasadnionym interesem TU ZDROWIE SA jest możliwość przeciwdziałania i ściganie przestępstw popełnianych na szkodę zakładu ubezpieczeń,
 7. reasekuracji ryzyk – podstawa prawna przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu TU ZDROWIE SA; uzasadnionym interesem TU ZDROWIE SA  jest zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego związanego z umowa zawartą z Panią/Panem, lub na Pani/Pana rzecz.

Źródło pochodzenia danych

TU ZDROWIE SA otrzymuje dane osobowe takie jak:

 1. imię, nazwisko, PESEL/nr paszportu, data urodzenia, płeć, ew. powinowactwo z Ubezpieczonym Głównym, nr tel. komórkowego i adres e-mail od Ubezpieczającego w celu wykonywania umowy ubezpieczenia;
 2. dane o wykonanych usługach medycznych i okolicznościach ich wykonania od operatora/ów medycznego/ych lub placówki medyczne przekazywane w celu rozliczenia usług medycznych i tworzenia wymaganych polskim prawem rejestrów szkód.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia zdrowotnego lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia, obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przepisów wypełnianiu międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

TU ZDROWIE SA  przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom świadczącym usługi medyczne, podmiotom realizującym świadczenia ubezpieczeniowe na rzecz ubezpieczonych przez TU ZDROWIE SA, podmiotom świadczącym usługi infolinii medycznej i zakładom reasekuracji.

Ponadto Pani/Pana dane osobowe, za wyjątkiem danych o wykonanych usługach medycznych, mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie TU ZDROWIE SA, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, agencjom marketingowym, czy tez agentom ubezpieczeniowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z TU ZDROWIE SA i wyłącznie zgodnie z poleceniami TU ZDROWIE SA.

Pani/Pana dane osobowe, za wyjątkiem danych o wykonanych usługach medycznych są udostępniane Ubezpieczającym w celu zapewnienia należytej ochrony ubezpieczeniowej/rozliczania należnej składki.

Przekazywanie danych poza EOG

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo zadania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu TU ZDROWIE SA , przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.

W zakresie, w jakim podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od TU ZDROWIE SA Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z TU ZDROWIE SA lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, decyzje dotyczące Pani/Pana nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych w związku z przystąpieniem do umowy ubezpieczenia jest konieczne do wykonywania umowy ubezpieczenia.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

 ZGODY na przetwarzanie danych osobowych>>

do góry strony


Copyright © TU ZDROWIE | wszelkie prawa zastrzeżone