Strefa klienta → Ochrona danych osobowych

 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO

Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE S.A. przekazuje informację wymaganą postanowieniami RODO i dotyczącą przetwarzania danych osobowych, przed wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 

 >>ZGODY na przetwarzanie danych osobowych

Administrator Danych

Administratorem danych jest Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE S.A.  z siedzibą w Gdyni, przy ul. Śląskiej 17  (dalej: TU ZDROWIE SA)

Dane kontaktowe

Z TU ZDROWIE SA można się skontaktować poprzez adres email: biuro@tuzdrowie.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.tuzdrowie.pl, telefonicznie pod numerem 58 888 2 999 lub pisemnie na adres siedziby TU ZDROWIE SA.

TU ZDROWIE SA wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@tuzdrowie.pl, telefonicznie pod numerem 58 888 2 999 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

  1. wykonania umowy ubezpieczenia zdrowotnego – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do wykonywania umowy oraz zgoda na przetwarzanie danych o stanie zdrowia,
  2. marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych TU ZDROWIE SA, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu TU ZDROWIE SA; uzasadnionym interesem TU ZDROWIE SA jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług,
  3. wypełnienia przez TU ZDROWIE SA obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – podstawą prawna przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  4. wypełniania przez TU ZDROWIE SA obowiązków związanych z raportowaniem FATCA/CRS – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na TU ZDROWIE SA wynikającego z przepisów o wypełnianiu międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami;
  5. ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową ubezpieczenia zdrowotnego – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu TU ZDROWIE SA; uzasadnionym interesem TU ZDROWIE SA  jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń,
  6. ewentualnie w celu podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu TU ZDROWIE SA; uzasadnionym interesem TU ZDROWIE SA jest możliwość przeciwdziałania i ściganie przestępstw popełnianych na szkodę zakładu ubezpieczeń,
  7. reasekuracji ryzyk – podstawa prawna przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu TU ZDROWIE SA; uzasadnionym interesem TU ZDROWIE SA  jest zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego związanego z umowa zawartą z Panią/Panem, lub na Pani/Pana rzecz.

Źródło pochodzenia danych

TU ZDROWIE SA otrzymuje dane osobowe takie jak:

  1. imię, nazwisko, PESEL/nr paszportu, data urodzenia, płeć, ew. powinowactwo z Ubezpieczonym Głównym, nr tel. komórkowego i adres e-mail od Ubezpieczającego w celu wykonywania umowy ubezpieczenia;
  2. dane o wykonanych usługach medycznych i okolicznościach ich wykonania od operatora/ów medycznego/ych lub placówki medyczne przekazywane w celu rozliczenia usług medycznych i tworzenia wymaganych polskim prawem rejestrów szkód.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia zdrowotnego lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia, obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przepisów wypełnianiu międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

TU ZDROWIE SA  przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom świadczącym usługi medyczne, podmiotom realizującym świadczenia ubezpieczeniowe na rzecz ubezpieczonych przez TU ZDROWIE SA, podmiotom świadczącym usługi infolinii medycznej i zakładom reasekuracji.

Ponadto Pani/Pana dane osobowe, za wyjątkiem danych o wykonanych usługach medycznych, mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie TU ZDROWIE SA, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, agencjom marketingowym, czy tez agentom ubezpieczeniowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z TU ZDROWIE SA i wyłącznie zgodnie z poleceniami TU ZDROWIE SA.

Pani/Pana dane osobowe, za wyjątkiem danych o wykonanych usługach medycznych są udostępniane Ubezpieczającym w celu zapewnienia należytej ochrony ubezpieczeniowej/rozliczania należnej składki.

Przekazywanie danych poza EOG

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo zadania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu TU ZDROWIE SA , przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.

W zakresie, w jakim podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od TU ZDROWIE SA Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z TU ZDROWIE SA lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, decyzje dotyczące Pani/Pana nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych w związku z przystąpieniem do umowy ubezpieczenia jest konieczne do wykonywania umowy ubezpieczenia.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

 ZGODY na przetwarzanie danych osobowych>>

do góry strony

 INFORMACJE O NOWYCH WYMOGACH PRAWNYCH

Co to jest RODO?

RODO to akt prawny przyjęty przez Unię Europejską regulujący zasady ochrony danych osobowych - (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

Od kiedy obowiązuje RODO?

RODO będzie stosowane od 25 maja 2018 r.

Jakie czynności podlegają RODO?

RODO stosuje się do przetwarzania danych osobowych. Przetwarzaniem danych osobowych są jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie danych, przechowywanie danych, usuwanie danych, opracowywanie danych, udostępnianie danych

Co to są dane osobowe?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, przykładowo na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania czy data urodzenia

Czy TU ZDROWIE przetwarza dane osobowe?

Tak, Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE S.A przetwarza dane osób posiadających ubezpieczenie zdrowotne w TU ZDROWIE.

Kiedy TU ZDROWIE może przetwarzać dane osobowe?

Dane osobowe możemy przetwarzać wyłącznie wtedy, gdy istnieje tzw. podstawa prawna przetwarzania danych, podstawami przetwarzania danych jest przystąpienie do umowy ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku danych o wykonanych usługach medycznych (dane o zdrowiu) wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą

Kto wyraża zgodę?

Każdy dorosły Ubezpieczony we własnym imieniu.

W imieniu dzieci i młodzieży poniżej 16 rż. zgody wyraża jeden z rodziców / opiekunów prawnych.

Po co TU ZDROWIE zgody Ubezpieczonych?

Zgodnie z postanowieniami RODO musimy mieć Państwa zgody by przekazać dane do placówek medycznych i operatora medycznego. By mogli Państwo bezgotówkowo realizować usługi medyczne.

Bez zgód nie możemy rozliczyć z placówkami medycznymi wykonanych usług i nie możemy dostać nawet informacji o tych usługach.

A co, gdy nie wyrażę zgody,  czy ubezpieczenia działa?

Nie przekażemy Państwa danych osobowych do placówek medycznych i do operatorów medycznych (24 h Infolinii), ale ochrona ubezpieczeniowa wciąż działa i mogą Państwo korzystać z opcji zwrotu kosztów za wykonane usługi.

Czy można odwołać zgodę na przetwarzanie danych?

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można odwołać w dowolnym momencie

Co zrobić, gdy po wyrażeniu zgód otrzymuję komunikat ze strony, że jest błędny PESEL lub nr telefonu?

Być może mamy nieprawidłowe dane i nie możemy więc zweryfikować poprawności i wysłać sms z kodem, który potwierdzi wyrażenie zgody.

Prosimy o kontakt z Pracodawcą/Ubezpieczającym i poprawienie przekazanych danych.

 

 Zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

 

 

do góry strony

Wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego POLISA ZDROWIE:

Wniosek o rozpoczęcie Programu Zdrowotnego:  

Wniosek o wypłatę świadczenia POLISA LEKOWA

 

Wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego POLISA OPTIMA:

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych o zdrowiu

(tj. o wykonanych usługach medycznych zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a)  RODO - zgoda konieczna do rozliczania usług wykonanych bezgotówkowo)

(skany formularzy należy przesłać do  TU ZDROWIE lub przekazać Ubezpieczającemu/płatnikowi składki)

 

Pełnomocnictwo dla osoby umawiającej usługi medyczne dla osoby bliskiej lub zasięgającej informacji o wnioskach o refundację

(w tym dla rodziców dzieci > 16 rż. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 8 ust. 1 RODO)

(skan formularza należy przesłać do  TU ZDROWIE )


Copyright © TU ZDROWIE | wszelkie prawa zastrzeżone