Strefa klienta → Przewodnik po TU ZDROWIE

Posiadając ubezpieczenie POLISA ZDROWIE możesz leczyć się w każdej placówce medycznej działającej na terenie Polski.

W zakładce PLACÓWKI w łatwy sposób sprawdzisz, jakie placówki medyczne w sieci TU ZDROWIE dostępne są najbliżej wskazanej lokalizacji.

Klikając na nazwę placówki dowiesz się więcej m.in. o usługa dostępnych w placówce oraz sposobie ich umawiania. Znajdziesz tam również dane kontaktowe placówki medycznej.

 

 

 

Każdy Ubezpieczony w TU ZDROWIE może wybrać dogodny dla siebie sposób korzystania z usług medycznych tj.:

 • umawianie za pośrednictwem 24h Infolinii
 • umawianie bezpośrednio w placówkach medycznych
 • zamawianie wizyt przez stronę internetową TU ZDROWIE
 • e-rejestrację przez Portal Ubezpieczonego (bezpośrednio w grafiku lekarza)
 • refundację (zwrotu kosztów), w tym również e-refundację 

Szczegółowe informacje znajdziesz w STREFIE KLIENTA wchodząc w SPOSOBY REALIZACJI USŁUG.

 

 

 Jeśli umawiasz usługę za pośrednictwem 24h Infolinii, TU ZDROWIE zapewnia najlepsze na rynku standardy dostępności do usług:

 • do 1 dnia roboczego – lekarze interniści, pediatrzy, lekarze medycyny rodzinnej
 • do 3 dni roboczych – lekarze specjaliści (do 5-7 dni dla kilku rzadkich specjalności)

albo zwrot 100% kosztów poniesionych na realizację wizyty w dowolnie wybranej placówce i u dowolnego lekarza danej specjalności, w przypadku gdy spełnienie tych standardów nie jest możliwe.

W przypadkach, gdy potrzebna jest konsultacja u KONKRETNEGO lekarza lub w KONKRETNEJ placówce, podane powyżej czasy oczekiwania mogą ulec wydłużeniu w zależności od indywidualnego harmonogramu pracy danego lekarza lub placówki. 

Wszystkie konsultacje lekarskie, w tym dziecięce, dostępne są bez skierowania, co również skraca czas reazlizacji usługi.

Szczegóły dotyczące gwarancji czasu realizacji usługi znajdziesz w Katalogu Świadczeń Twojego ubezpieczenia POLISA ZDROWIE.

 

POLISA ZDROWIE zapewnia dostęp do szerokiego zakresu usług medycznych m.in. konsultacji lekarskich, zabiegów ambulatoryjnych, badań diagnostycznych, szczepień ochronnych, wizyt domowych, rehabilitacji etc. Zakres usług różni się w zależności od wariantu ubezpieczenia.

W każdym momencie masz możliwość sprawdzenia zakresu usług dostępnych w Twoim zakresie ubezpieczenia:

 • wchodząc w zakładkę SPRAWDŹ SWÓJ ZAKRES w STREFIE KLIENTA
 • kontaktując się z 24h Infolinią pod numerem 58 728 9 555 lub 58 888 2 999.

Pamiętaj, że badania, niektóre zabiegi oraz rehabilitacja realizowane są ze wskazań medycznych – na podstawie skierowania od lekarza.

TU ZDROWIE honoruje skierowania na badania od wszystkich lekarzy posiadających prawo wykonywania zawodu.


 

Idąc do placówki medycznej powinieneś zabrać ze sobą dokument pozwalający potwierdzić Twoją tożsamość.
Podstawowym dokumentem jest dowód osobisty. Dodatkowo warto mieć przy sobie imienną Kartę Ubezpieczenia.
Jeśli realizacja usługi wymaga skierowania, powinieneś zabrać je ze sobą idąc do placówki lub lekarza.

 

Skierowanie od lekarza wymagane jest wyłącznie na badania diagnostyczne oraz niektóre z zabiegów.

W przypadku konieczności skorzystania z badań diagnostycznych tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, a także zabiegów rehabilitacji, konieczne jest wcześniejsze przesłanie kopii skierowania na adres email: ubezpieczenia@tuzdrowie.pl lub w formie MMS pod numer 723 444 999.

Skierowanie możesz przesłać za pomocą PORTALU UBEZPIECZONEGO, wypełniając WNIOSEK O ZGODĘ INDYWIDUALNĄ NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ.

Jeżeli masz preferencje odnośnie miejsca realizacji usługi (nazwa i adres placówki) – podaj je w wiadomości lub uwagach do wniosku.

Pamiętaj, że skierowania na badania diagnostyczne zachowują ważność przez 3 miesiące od daty wystawienia, a skierowania na zabiegi rehabilitacyjne 1 miesiąc od daty wystawienia.
 

Autoryzacja jest konieczna w przypadku chęci skorzystania z badań diagnostycznych tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, a także zabiegów rehabilitacji.

Przed skorzystaniem z usługi powinieneś przesłać kopię skierowania na adres email: ubezpieczenia@tuzdrowie.pl lub w formie MMS pod numer 723 444 999.

Skierowanie możesz przesłać za pomocą PORTALU UBEZPIECZONEGO, wypełniając WNIOSEK O ZGODĘ INDYWIDUALNĄ NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ.

Jeżeli masz preferencje odnośnie miejsca realizacji usługi (nazwa i adres placówki) – podaj je w wiadomości lub uwagach do wniosku.

Pamiętaj, że skierowania na badania diagnostyczne zachowują ważność przez 3 miesiące od daty wystawienia, a skierowania na zabiegi rehabilitacyjne 1 miesiąc od daty wystawienia.

 

W każdym momencie masz możliwość sprawdzenia zakresu usług dostępnych w Twoim zakresie ubezpieczenia:

 • wchodząc w zakładkę SPRAWDŹ SWÓJ ZAKRES w STREFIE KLIENTA
 • kontaktując się z 24h Infolinią pod numerem 58 728 9 555 lub 58 888 2 999.

 

Aktualne Warunki Ubezpieczenia oraz Katalog Świadczeń możesz sprawdzić wchodząc w zakładkę
WARUNKI UBEZPIECZENIA.

 

 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO

Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE S.A. przekazuje informację wymaganą postanowieniami RODO i dotyczącą przetwarzania danych osobowych, przed wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 

 >>ZGODY na przetwarzanie danych osobowych

Administrator Danych

Administratorem danych jest Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE S.A.  z siedzibą w Gdyni, przy ul. Śląskiej 17  (dalej: TU ZDROWIE SA)

Dane kontaktowe

Z TU ZDROWIE SA można się skontaktować poprzez adres email: biuro@tuzdrowie.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.tuzdrowie.pl, telefonicznie pod numerem 58 888 2 999 lub pisemnie na adres siedziby TU ZDROWIE SA.

TU ZDROWIE SA wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@tuzdrowie.pl, telefonicznie pod numerem 58 888 2 999 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

 1. wykonania umowy ubezpieczenia zdrowotnego – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do wykonywania umowy oraz zgoda na przetwarzanie danych o stanie zdrowia,
 2. marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych TU ZDROWIE SA, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu TU ZDROWIE SA; uzasadnionym interesem TU ZDROWIE SA jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług,
 3. wypełnienia przez TU ZDROWIE SA obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – podstawą prawna przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 4. wypełniania przez TU ZDROWIE SA obowiązków związanych z raportowaniem FATCA/CRS – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na TU ZDROWIE SA wynikającego z przepisów o wypełnianiu międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami;
 5. ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową ubezpieczenia zdrowotnego – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu TU ZDROWIE SA; uzasadnionym interesem TU ZDROWIE SA  jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń,
 6. ewentualnie w celu podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu TU ZDROWIE SA; uzasadnionym interesem TU ZDROWIE SA jest możliwość przeciwdziałania i ściganie przestępstw popełnianych na szkodę zakładu ubezpieczeń,
 7. reasekuracji ryzyk – podstawa prawna przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu TU ZDROWIE SA; uzasadnionym interesem TU ZDROWIE SA  jest zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego związanego z umowa zawartą z Panią/Panem, lub na Pani/Pana rzecz.

Źródło pochodzenia danych

TU ZDROWIE SA otrzymuje dane osobowe takie jak:

 1. imię, nazwisko, PESEL/nr paszportu, data urodzenia, płeć, ew. powinowactwo z Ubezpieczonym Głównym, nr tel. komórkowego i adres e-mail od Ubezpieczającego w celu wykonywania umowy ubezpieczenia;
 2. dane o wykonanych usługach medycznych i okolicznościach ich wykonania od operatora/ów medycznego/ych lub placówki medyczne przekazywane w celu rozliczenia usług medycznych i tworzenia wymaganych polskim prawem rejestrów szkód.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia zdrowotnego lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia, obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przepisów wypełnianiu międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

TU ZDROWIE SA  przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom świadczącym usługi medyczne, podmiotom realizującym świadczenia ubezpieczeniowe na rzecz ubezpieczonych przez TU ZDROWIE SA, podmiotom świadczącym usługi infolinii medycznej i zakładom reasekuracji.

Ponadto Pani/Pana dane osobowe, za wyjątkiem danych o wykonanych usługach medycznych, mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie TU ZDROWIE SA, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, agencjom marketingowym, czy tez agentom ubezpieczeniowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z TU ZDROWIE SA i wyłącznie zgodnie z poleceniami TU ZDROWIE SA.

Pani/Pana dane osobowe, za wyjątkiem danych o wykonanych usługach medycznych są udostępniane Ubezpieczającym w celu zapewnienia należytej ochrony ubezpieczeniowej/rozliczania należnej składki.

Przekazywanie danych poza EOG

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo zadania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu TU ZDROWIE SA , przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.

W zakresie, w jakim podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od TU ZDROWIE SA Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z TU ZDROWIE SA lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, decyzje dotyczące Pani/Pana nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych w związku z przystąpieniem do umowy ubezpieczenia jest konieczne do wykonywania umowy ubezpieczenia.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

 ZGODY na przetwarzanie danych osobowych>>

do góry strony


Copyright © TU ZDROWIE | wszelkie prawa zastrzeżone