logo

Kalkulacja oferty dla CIEBIE

Data urodzenia: {{osoba.dt_urodzenia}}
Płeć: {{osoba.plec}}

Składka {{dostepne_czestotliwosci[idx_najnizsza_czestotliwosc].okres_a}} od {{wariant.cena * (dostepne_czestotliwosci[idx_najnizsza_czestotliwosc].wartosc)}} zł
Przepraszamy, ale dostępna jest tylko oferta standardowa.
logo
Proszę czekać, wczytuję dostępne warianty...

Logowanie lub rejestracja nowego Konta Klienta (Ubezpieczającego, płatnika składek)

Inny dokument

Osoby ubezpieczone - uzupełnianie danych

{{pozycja.id}}.
Imię: {{pozycja.imie}}
Nazwisko: {{pozycja.nazwisko}}
Data ur.: {{pozycja.dt_urodzenia}}
Płeć: {{pozycja.plec}}
logo
Proszę czekać, wczytuję...
1. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE S.A. zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) dostępną na stronie https://www.tuzdrowie.pl/Rodo

2. Oświadczam, że zapoznałem/-am sie z Regulaminem serwisu dostępnym na stronie https://www.tuzdrowie.pl/Onas_regulamin, rozumiem go i zobowiązuję się go przestrzegać

3. Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a), że w razie zatajenia lub podania nieprawdziwych odpowiedzi na pytania zadane w tym wniosku lub, które przed zawarciem umowy zostaną zadane, Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE S.A. nie ponosi odpowiedzialności na warunkach przewidzianych przez przepisy Kodeksu Cywilnego i zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczeń o kodzie {{umowa.wariant_full.nr_owu}}

4. Wyrażam zgodę na przekazywanie mi przez Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE S.A. korespondencji, w tym oświadczeń woli drogą elektroniczną na adres e-mailowy podany we wniosku lub na podany numer telefonu komórkowego, w tym w szczególności informacji o usługach medycznych. Wnoszę o dostarczanie odpowiedzi na wnoszone przeze mnie reklamacje pocztą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail. Jednocześnie zobowiązuję się w przypadku zmiany adresu e-mailowego lub numeru telefonu komórkowego do niezwłocznego przekazania nowych danych Towarzystwu Ubezpieczeń ZDROWIE S.A.

5. Oświadczam, że wszystkie podane dobrowolnie dane zawarte w tym wniosku są prawdziwe i zgodne z moją najlepszą wiedzą.

6. Oświadczam że przed zawarciem umowy ubezpieczenia zostały mi doręczone Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia POLISA ZDROWIE o nr OWU/05/2018, przyjęte uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE S.A. w dniu 25.04.2018r, Katalog Świadczeń o nr KS/03/2018 przyjęty uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE S.A . w dniu 27.02.2018. Karta produktu indywidualnego ubezpieczenia POLISA ZDROWIE w sposób umożliwiający mi ich przechowywanie, z którymi się zapoznałem /łam, a które stanowią podstawę do zawarcia umowy ubezpieczenia.

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE S.A. moich danych osobowych, w tym danych o stanie zdrowia w celu wykonywania umowy ubezpieczenia - brak wyrażenia zgody uniemożliwia wykonywanie przez Towarzystwo umowy ubezpieczenia i wypłatę należnego świadczenia.

2. Wyrażam zgodę na uzyskiwanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE S.A. w pełnym zakresie informacji o okolicznościach związanych z ustaleniem prawa do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokością tego świadczenia, w tym wszelkich informacji i dokumentacji dotyczących stanu mojego zdrowia oraz świadczeniach zdrowotnych z których korzystałem od każdego lekarza, u którego leczyłem(am) się lub zasięgałem(am) porady medycznej, a także we wszystkich placówkach medycznych, które udzielały mi usług medycznych, zgodnie z art. 38. Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2015 poz. 1844 z późn. zmianami).

Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe były przetwarzane przez Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE S.A., w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie w celu określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych i innych produktów finansowych, oraz w celu przedstawienia odpowiedniej oferty.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE S.A. informacji handlowo - marketingowych z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i tzw. automatycznych systemów wywołujących, wybierając jako formę kontaktu:

- wiadomości elektroniczne (e-mail, SMS/MMS, serwisy internetowe, w tym portale społecznościowe)

- połączenia głosowe (rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe IVR)

{{plik.opis}}

Dziękujemy za wypełnienie wniosku, prosimy o potwierdzenie wprowadzonych danych. Po sprawdzeniu poprawności złożonego wniosku TU Zdrowie skontaktuje się.

1. Ubezpieczający
Imię: {{umowa.ubezpieczajacy.imie}}
Nazwisko: {{umowa.ubezpieczajacy.nazwisko}}
PESEL: {{umowa.ubezpieczajacy.pesel}}
Adres: {{ umowa.ubezpieczajacy.kod_pocztowy}} {{umowa.ubezpieczajacy.miejscowosc}} {{umowa.ubezpieczajacy.adres}}
Telefon: {{umowa.ubezpieczajacy.telefon}}
E-mail: {{umowa.ubezpieczajacy.login}}
2. Ubezpieczeni
{{pozycja.id}}.
Imię: {{pozycja.imie}}
Nazwisko: {{pozycja.nazwisko}}
PESEL: {{pozycja.pesel}}
Adres: {{ pozycja.kod_pocztowy}} {{pozycja.miejscowosc}} {{pozycja.adres}}
Telefon: {{pozycja.telefon}}
E-mail: {{pozycja.email}}
3. Wybrany wariant
{{umowa.wariant_full.nazwa}}
4. Składki polisy
Częstotliwość opłacania składki: {{czestotliwoscslownie}}
Standardowa wysokość składki: {{umowa.skladka}} zł
Początek ochrony: {{umowa.poczatek_ochrony}}
Informacja
Wpisane we wniosku dane ze względu na brak możliwości automatycznego wyliczenia składki, po kliknięciu "Wyślij zgłoszenie" zostaną przesłane do Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE S.A. w celu przeprowadzenia indywidualnej oceny ryzyka zdrowotnego. Ofertę prześlemy na podany adres e-mailowy {{umowa.login}} w ciągu 5 dni roboczych lub w celu uszczegółowienia podanych informacji skontaktuje się z Panem/Panią Konsultant Medyczny.
*pola obowiązkowe
  • Siedziba
  • ul. Śląska 17
  • 81-319 Gdynia
  • tel.(+48) 587289555
  • fax (+48) 586275995